رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir

خواهشمند است قبل از مشاهده قوانین مربوطه، قوانین کلی مسابقات نادکاپ را مطالعه فرمایید.

دانلود قوانین کلی مسابقات نادکاپ

فوتبال دوره اول ابتدایی
فوتبال دوره اول ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی

فوتبال دوره اول ابتدایی

خانه دار دوره اول ابتدایی
خانه دار دوره اول ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی

خانه دار دوره اول ابتدایی

پارک نوری دوره اول ابتدایی
پارک نوری دوره اول ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی

پارک نوری دوره اول ابتدایی

جنگجوی دوره دوم ابتدایی
جنگجوی دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

جنگجوی دوره دوم ابتدایی

فوتبال دوره دوم ابتدایی
فوتبال دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

فوتبال دوره دوم ابتدایی

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی
تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی

حل ماز دوره دوم ابتدایی
حل ماز دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

حل ماز دوره دوم ابتدایی

رالی دوره دوم ابتدایی
رالی دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

رالی دوره دوم ابتدایی

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی
روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی

ترابری استراتژیک دوره اول متوسطه
ترابری استراتژیک دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

ترابری استراتژیک دوره اول متوسطه

بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه
بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه

فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه
فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه

جنگجوی دوره اول متوسطه
جنگجوی دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

جنگجوی دوره اول متوسطه

نجوم دوره ابتدایی
نجوم دوره ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

نجوم دوره ابتدایی

فوتبال دوره اول متوسطه
فوتبال دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

فوتبال دوره اول متوسطه

حمل اورانیوم دوره اول متوسطه
حمل اورانیوم دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

حمل اورانیوم دوره اول متوسطه

جنگجوی دوره دوم متوسطه
جنگجوی دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

جنگجوی دوره دوم متوسطه

شیئ جمع کن مغناطیسی دوره دوم متوسطه
شیئ جمع کن مغناطیسی دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

شیئ جمع کن مغناطیسی دوره دوم متوسطه

گلایدر سازه ای دوره متوسطه
گلایدر سازه ای دوره متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

گلایدر سازه ای دوره متوسطه

چرتکه و محاسبات ذهنی
چرتکه و محاسبات ذهنی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

چرتکه و محاسبات ذهنی

زیست فناوری دوره اول متوسطه
زیست فناوری دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

زیست فناوری دوره اول متوسطه

زیست فناوری دوره دوم متوسطه
زیست فناوری دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

زیست فناوری دوره دوم متوسطه

نانو شیمی دوره دوم ابتدایی
نانو شیمی دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

نانو شیمی دوره دوم ابتدایی

نانو شیمی دوره اول متوسطه
نانو شیمی دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

نانو شیمی دوره اول متوسطه

نانو شیمی دوره دوم متوسطه
نانو شیمی دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

نانو شیمی دوره دوم متوسطه

جشنواره بهینه سازی مصرف انرژی
جشنواره بهینه سازی مصرف انرژی
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

جشنواره بهینه سازی مصرف انرژی

جشنواره بهینه سازی و اصلاح مصرف آب
جشنواره بهینه سازی و اصلاح مصرف آب
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

جشنواره بهینه سازی و اصلاح مصرف آب

آتشنشان دوره اول متوسطه
آتشنشان دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

آتشنشان دوره اول متوسطه

والیبال دوره اول متوسطه
والیبال دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

والیبال دوره اول متوسطه

پرنده های عمود پرواز
پرنده های عمود پرواز
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

پرنده های عمود پرواز

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق)
مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق)
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق)

میکروماووس دوره دوم متوسطه
میکروماووس دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

میکروماووس دوره دوم متوسطه

آینده پژوهی
آینده پژوهی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

آینده پژوهی

آتشنشان دوره اول ابتدایی
آتشنشان دوره اول ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی

آتشنشان دوره اول ابتدایی

آتشنشان دوره دوم ابتدایی
آتشنشان دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

آتشنشان دوره دوم ابتدایی

آتشنشان دوره دوم متوسطه
آتشنشان دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

آتشنشان دوره دوم متوسطه

اسکرچ
اسکرچ
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

اسکرچ

گلایدر بدون سازه فومی ابتدایی
گلایدر بدون سازه فومی ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

گلایدر بدون سازه فومی ابتدایی

مکعب روبیک دوره ابتدایی
مکعب روبیک دوره ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

مکعب روبیک دوره ابتدایی

لیوان چینی
لیوان چینی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

لیوان چینی

هوش و استعداد تحصیلی
هوش و استعداد تحصیلی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

هوش و استعداد تحصیلی

کمیکار – لیگ امتیازی
کمیکار – لیگ امتیازی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

کمیکار – لیگ امتیازی

کمیکار – لیگ هدف
کمیکار – لیگ هدف
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

کمیکار – لیگ هدف

برگشت به بالا