رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف
گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریفگلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریفگلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریفگلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

 در گلایدرهای بدون سازه همه بخش های هواپیما از قبیل بال، بدنه و دم به صورت یک تکه ساخته می شود و استفاده از هر گونه سیستم کنترلی، موتور و چرخ در آنها ممنوع است و هنگام پرتاب بدون استفاده از هر گونه وسیله کمکی و تنها از طریق پرتاب با دست به پرواز در می آیند.

برگشت به بالا