رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
کمیکار مسابقات نادکاپ شریف
کمیکار مسابقات نادکاپ شریف

کمیکار مسابقات نادکاپ شریف

کمیکار مسابقات نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در این رشته ماشینهایی که نیروی محرکهی آنها توسط مواد و واکنشهای شیمیایی تأمین میشود شرکت میکنند و زمان ومسافت طی شده توسط هر ماشین رتبهی آن را تعیین میکند. هدف از انجام مسابقه نمایش توانایی کنترل یک واکنش شیمیایی است.

برگشت به بالا